مشهور در فیلم های :

The Favourite Queen's Maid
(2018)
Seclusion Heather Frost
(2014)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2018 The Favourite The Favourite ( فیلم )
در نقش Queen's Maid

2014 Seclusion Seclusion ( فیلم کوتاه )
در نقش Heather Frost

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)

" معرفی Emma Delves " بدون دیدگاه.