مشهور در فیلم های :

La La Land Traffic Dancer
(2016)
Glee Vocal Adrenaline Dancer / Pompeii Dancer / NYC Dancer / ...
(2014)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (26)
2015 The Dance Awards Opening The Dance Awards Opening ( فیلم کوتاه )
 

2018 The Troupe The Troupe ( سریال )
 

2018 Love Somebody Love Somebody ( فیلم کوتاه )
 

2018 Adequation Adequation ( فیلم کوتاه )
 

2018 Get Up and Play Get Up and Play ( فیلم کوتاه )
 

2018 Intuition Intuition ( فیلم کوتاه )
 

2018 Room for Two Room for Two ( فیلم کوتاه )
 

2018 Shall We Dance Shall We Dance ( فیلم کوتاه )
 

2018 Take Her Place Take Her Place ( فیلم کوتاه )
 

2018 Together We Are Together We Are ( فیلم کوتاه )
 

2018 Trance De Vino Trance De Vino ( فیلم کوتاه )
 

2017 Kamotion Supercrew: Dancerpalooza Kamotion Supercrew: Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2017 Summertime: Playback, Dancerpalooza Summertime: Playback, Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2017 Caffeine-aholics Caffeine-aholics ( فیلم کوتاه )
 

2016 Nice Work: Playback, Dancerpalooza Nice Work: Playback, Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2016 The Ka-Portal: Kamotion, Dancerpalooza The Ka-Portal: Kamotion, Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2015 Kausin Kausin' Kamotion: Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2014 Instagram: A Caption Story Instagram: A Caption Story ( فیلم کوتاه )
 

2014 Warring Hearts Warring Hearts ( فیلم کوتاه )
 

2014 Back to Cali: KaMotion, Dancerpalooza Back to Cali: KaMotion, Dancerpalooza ( فیلم کوتاه )
 

2013 The Agent The Agent ( فیلم کوتاه )
 

2013 That That's So Relatable: Lingerie Surprise ( فیلم کوتاه )
 

2013 That That's So Relatable: Pick a Movie ( فیلم کوتاه )
 

2013 That That's So Relatable: Emoticon ( فیلم کوتاه )
 

2013 That That's So Relatable: Soon or Later ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (50)
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (13)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (12)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (2)

" معرفی Nick Drago " بدون دیدگاه.