فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
2008 Served Cold Served Cold ( فیلم کوتاه )
در نقش Connected Guy

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Philip R. Garrett Sr. " بدون دیدگاه.