مشهور در فیلم های :

Andromeda Jadis
(2001)
Parkman Mom
(2016)
Fracture Manager
(2006)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2016 Parkman Parkman ( فیلم کوتاه )
در نقش Mom

2006 Fracture Fracture ( فیلم )
در نقش Manager

2001 Andromeda Andromeda ( سریال )
در نقش Jadis

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)

" معرفی Michele Morand " بدون دیدگاه.