مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (4)
2016 Asunder Asunder ( فیلم )
 

2006 Monty the Lamb Monty the Lamb ( فیلم )
 

2003 Finisterre Finisterre ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (10)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (8)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (4)

" معرفی Bob Stanley " بدون دیدگاه.