James Duffyمشهور در فیلم های :

That's Good Ed Freeze
(1919)
Morning Glory Minor Role
(1933)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
1933 Morning Glory Morning Glory ( فیلم )
در نقش Minor Role

1919 That That's Good ( فیلم )
در نقش Ed Freeze

" معرفی James Duffy " بدون دیدگاه.